Regulamin serwisu

REGULAMIN SERWISU AUTOGAMMA.PL

(wersja z dnia: 23.03.2024)

 1. Definicje

  1. Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
   1. Cennik Usług – zestawienie, w którym określona została wysokość Wynagrodzenia za poszczególne Usługi Regeneracji, udostępnione pod adresem strony internetowej: https://www.xenon24.eu/;
   2. Formularz – interaktywne narzędzie udostępnione na podstronach platformy DHL24, udostępnionej na stronie internetowej Przewoźnika pod adresem: https://dhl24.com.pl, do których odsyła Serwis za pośrednictwem podstrony Serwisu pod adresem: https://autogammapoznan.pl/wysylka/, na szczegółowych zasadach określonych w Regulaminie;
   3. Formularz Rezerwacyjny - interaktywne narzędzie udostępnione w Serwisie dostarczane przez zewnętrzny podmiot – tj. Booksy International sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000515914, posiadająca NIP: 951-238-16-07 oraz REGON: 147315920, za pomocą którego możliwe jest przesłanie Rezerwacji. Szczegółowe zasady korzystania z Formularza Rezerwacyjnego zostały określone w regulaminie udostępnionym na stronie internetowej: https://booksy.com/pl-pl/p/terms
   4. Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.);
   5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą lub podmiotem świadczącym Usługę Regeneracji czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
   6. Polityka prywatności i plików cookies – dokument opisujący: cel, sposób i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, prawa Użytkowników przysługujące im w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz rodzaje wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Usługodawca udostępnia Politykę prywatności i plików cookies pod adresem strony internetowej: https://autogammapoznan.pl/polityka-prywatnosci/
   7. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu;
   8. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem strony internetowej: https://autogammapoznan.pl/ oraz na poszczególnych podstronach;
   9. Treści – materiały marketingowe, promocyjne i edukacyjne zamieszczone w Serwisie, mające postać multimedialną lub będące dokumentami elektronicznymi, w szczególności: zawartość stron internetowych Serwisu, obrazy (w tym fotografie), dokumenty PDF, materiały audiowizualne (w tym nagrania wideo), nagrania dźwiękowe, pliki flash, linki oraz wszelkie inne tego typu zasoby;
   10. Usługa świadczona drogą elektroniczną lub Usługa – usługa świadczona na podstawie Regulaminu przez Usługodawcę, drogą elektroniczną w ramach Serwisu, tj. usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. z dnia 23.06.2022, Dz.U. z 2022 r. poz. 1648 z późn. zm.);
   11. Usługa Przewozu – usługa polegająca na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu Przesyłki realizowana na rzecz Użytkownika przez Przewoźnika, zlecana przez Użytkownika (tj. nadawcę Przesyłki) na podstawie umowy przewozu zawartej pomiędzy Przewoźnikiem a Użytkownikiem w związku ze złożonym Zamówieniem;
   12. Usługa Regeneracji – usługa regeneracji, naprawy, adaptacji lub wymiany podzespołów reflektora lub innego przedmiotu (w tym towaru stanowiącego Przesyłkę) lub inna usługa uzgodniona z Użytkownikiem, realizowana na rzecz Użytkownika przez Usługodawcę lub inny podmiot (tj. przedsiębiorcę w rozumieniu przepisu art. 431 Kodeksu Cywilnego) świadczący usługi na własny rachunek w ramach prowadzenia działalności gospodarczej w sieci partnerskiej (franczyzowej) Usługodawcy (franczyzobiorcę), tj. LAD GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. BRZOZOWA, nr 6, lok. kod 85-154, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000840103, NIP: 9532776183, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł
   13. Usługodawca – Auto Gamma Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Ciepłowniczej 54, 31-547 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000915278, posiadająca nr NIP: 5130273213, REGON: 38962845800000, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł (w całości opłacony);
   14. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie Usług na rzecz Użytkownika na zasadach określonych w Regulaminie;
   15. Umowa Regeneracji – umowa o świadczenie Usługi Regeneracji zawierana pomiędzy podmiotem świadczącym Usługę Regeneracji a Użytkownikiem, w związku ze złożonym Zamówieniem lub Rezerwacją, na zasadach określonych w Regulaminie;
   16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. z dnia 6.02.2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.);
   17. Użytkownik – (i) osoba fizyczna, korzystająca z Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18 – pod warunkiem uzyskania uprzedniej pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, której przedstawienie jest wymagane na każde żądanie Usługodawcy, (ii) osoba prawna, korzystająca z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, (iii) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu;
   18. Przesyłka – towar (towary) będący przedmiotem Usługi Przewozu realizowanej na podstawie umowy przewozu zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Przewoźnikiem, podlegający odbiorowi przez Przewoźnika od Użytkownika w miejscu odbioru wskazanym za pośrednictwem Formularza, a następnie przewozowi i doręczeniu do adresata Przesyłki (tj. Usługodawcy lub innego podmiotu świadczącego Usługę Regeneracji), wskazanego przez Użytkownika w Formularzu;
   19. Przewoźnik – przedsiębiorca stale i zawodowo trudniący się przewozem lub spedycją rzeczy w transporcie krajowym i międzynarodowym (tj. DHL Parcel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000631916, NIP 9512417713), udostępniający Formularz w związku z zawartą z Usługodawcą umową, na podstawie której umożliwia Użytkownikom Serwisu zlecenie Usługi Przewozu i złożenie Zamówienia na zasadach określonych w Regulaminie;
   20. Rezerwacja – oświadczenie woli Użytkownika wyrażające bezpośrednią wolę zamówienia Usługi Regeneracji, składane za pośrednictwem Formularza Rezerwacyjnego, określające szczegółowe dane dot. daty i zakresu Usługi Regeneracji oraz inne dane, w tym dane Użytkownika;
   21. Wynagrodzenie – wynagrodzenie podmiotu świadczącego Usługę Regeneracji z tytułu wykonania ww. usługi na rzecz Użytkownika, skalkulowane w oparciu o Cennik Usług;
   22. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika wyrażające bezpośrednią wolę zamówienia Usługi Przewozu, składane za pośrednictwem Formularza, określające szczegółowe dane dot. Przesyłki, adresata Przesyłki, zakresu Usługi Regeneracji oraz inne dane, w tym dane Użytkownika, konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania umowy przewozu pomiędzy Użytkownikiem a Przewoźnikiem i świadczenia Usługi Przewozu na rzecz Użytkownika, a także dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Regeneracji w związku z doręczeniem Przesyłki na adres podmiotu świadczącego Usługę Regeneracji. Szczegółowy tryb zawarcia umowy przewozu, warunki Usługi Przewozu, a także prawa i obowiązki Użytkownika korzystającego z Formularza zostały określone w regulaminie udostępnionym pod adresem strony internetowej Przewoźnika:  https://www.dhl.com/content/dam/dhl/local/pl/dhl-parcel/documents/pdf/pl-parcel-polska-regulamin-swiadczenia-krajowych-uslug.pdf.
 2. Informacje ogólne

  1. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w przepisie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa w szczególności:
   1. rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną,
   2. warunki świadczenia Usług świadczonych drogą elektroniczną,
   3. warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
   4. tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną.
  2. Administratorem Serwisu jest Usługodawca.
  3. Serwis jest dostępny pod adresem strony internetowej: https://autogammapoznan.pl.
  4. Serwis stanowi platformę, na której udostępniane są materiały handlowe i marketingowe dotyczące usług świadczonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez Usługodawcę i podmiot zrzeszony w sieci partnerskiej (franczyzowej) Usługodawcy, tj. LAD GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. BRZOZOWA, nr 6, lok. kod 85-154, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000840103, NIP: 9532776183, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł
  5. Korzystanie z Serwisu i Usług świadczonych drogą elektroniczną jest dobrowolne i nieodpłatne.
  6. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu.
  7. Regulamin udostępniany jest przez Usługodawcę nieodpłatnie pod adresem strony internetowej: https://autogammapoznan.pl/regulamin-serwisu/, przed zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także na żądanie Użytkownika w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
  8. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu i Usług świadczonych drogą elektroniczną Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.
  9. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu i Usług świadczonych drogą elektroniczną.
  10. Korzystając z Serwisu i Usług świadczonych drogą elektroniczną, Użytkownik wyraża zgodę na treść Regulaminu i akceptuje wszystkie jego warunki, w tym na zawarcie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Rodzaje Usług świadczonych drogą elektroniczną

  1. Usługodawca udostępnia w Serwisie następujące Usługi świadczone drogą elektroniczną:
   1. usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi uzyskiwania dostępu do Treści;
   2. usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi kontaktowania się z Usługodawcą za pomocą udostępnionych za pośrednictwem Serwisu:
    • generalnego formularza kontaktowego,
    • formularza kontaktowego udostępnionego w ramach opisu każdej z usług opisanych w Serwisie,
    • live chatu,
   3. usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi złożenia Rezerwacji poprzez określenie terminu oraz rodzaju i zakresu Usługi Regeneracji za pomocą udostępnionego w Serwisie Formularza Rezerwacyjnego;
  2. Świadczenie Usług, o których mowa powyżej odbywa się w momencie rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkownika, w szczególności poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy wbudowanych lub udostępnionych w Serwisie.
 4. Warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną

  1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne są:
   1. dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego (np. smartfon, tablet) połączonego z siecią Internet;
   2. dostęp do aktualnej wersji przeglądarki internetowej: Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, Safari lub Google Chrome;
   3. rozdzielczość ekranu komputera lub urządzenia mobilnego umożliwiająca prawidłowe uruchomienie wyżej wymienionych przeglądarek internetowych;
   4. zainstalowany system operacyjny umożliwiający prawidłowe uruchomienie wyżej wymienionych przeglądarek internetowych;
   5. włączona obsługa JavaScript w przeglądarce internetowej;
   6. włączona obsługa plików cookies.
  2. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły, tj. 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
   1. wysyłania Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej komunikatów technicznych dotyczących działania Serwisu lub komunikatów prawnych dotyczących Usług świadczonych drogą elektroniczną;
   2. modyfikacji Serwisu, w szczególności zakresu oraz rodzaju Usług świadczonych drogą elektroniczną i funkcjonalności Serwisu;
   3. okresowych przerw technicznych niezbędnych do aktualizacji, modernizacji, konserwacji i rozwijania Serwisu.
  4. Usługodawca informuje Użytkownika o przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zamieszczając w Serwisie stosowny komunikat i/lub przesyłając na adres poczty elektronicznej Użytkownika (o ile został on udostępniony przez Użytkownika m.in. poprzez wypełnienie formularza kontaktowego) stosowny komunikat – nie później niż 24 godziny przed planowaną przerwą.
  5. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Serwisu, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.
  6. Użytkownik powinien być świadomy, że świadczenie Usług może zostać przerwane w przypadku nienależytej jakości połączenia internetowego, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, urządzeń mobilnych, awarii sieci telekomunikacyjnej, przerw w dostawie prądu lub jakiegokolwiek niepożądanego działania Użytkownika lub osób trzecich w trakcie korzystania z Usług.
 5. Zasady korzystania z Serwisu

  1. Podczas korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowień Regulaminu, w szczególności Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od:
   1. zamieszczania w Serwisie treści naruszających prawa osób trzecich, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego;
   2. zamieszczania w Serwisie treści powodujących zakłócenie pracy systemów teleinformatycznych lub innego, zakłócającego jego pracę, oddziaływania na Serwis;
   3. zakłócania normalnego korzystania z Serwisu przez innych Użytkowników;
  2. Użytkownik zobowiązany jest ponadto do niezwłocznej aktualizacji danych osobowych przekazanych w formularzach udostępnionych w Serwisie, gdy ulegną one zmianie.
 6. Treści

  1. Treści zamieszczone w Serwisie przeznaczone są do własnego użytku Użytkownika, w szczególności w celach edukacyjnych. Zabronione jest wykorzystywanie Treści w celach komercyjnych.
  2. Dostęp do Treści następuje poprzez kliknięcie w odpowiedni element architektury Serwisu.
  3. W ramach Treści w Serwisie mogą być udostępniane pliki wideo zamieszczone w serwisach zewnętrznych zarządzanych przez osoby trzecie. Usługodawca zamieszcza linki do innych serwisów, przy czym Użytkownik korzysta z tych serwisów wyłącznie na własne ryzyko. Usługodawca nie ma kontroli nad serwisami, do których prowadzą linki i nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w tych serwisach.
  4. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Treści udostępnionych w Serwisie przysługują Usługodawcy lub podmiotom, od których Usługodawca nabył prawo do opublikowania ich w Serwisie. Użytkownikowi przysługuje niewyłączne prawo do korzystania z Treści zawartych w Serwisie na warunkach określonych w Regulaminie. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z Treści, w szczególności w celu innym niż cel niekomercyjny (w tym edukacyjny), bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Usługodawcy lub wykraczające poza granice dozwolone prawem są zabronione.
 7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

  1. Regulamin stanowi integralną część zawieranej przez Usługodawcę z Użytkownikiem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  2. Na podstawie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Usługodawca zobowiązuje się do nieodpłatnego świadczenia wybranych przez Użytkownika Usług udostępnionych w Serwisie.
  3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony w momencie rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Usług udostępnionych w Serwisie.
  4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia korzystania przez Użytkownika z Usług udostępnionych w Serwisie (tj. automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, z chwilą opuszczenia przez Użytkownika stron Serwisu).
  5. Usługodawca ma prawo przerwać świadczenie Usług w razie:
   1. naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,
   2. umieszczania przez Użytkownika w Serwisie treści nieprawdziwych, bezprawnych, naruszających dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
   3. wykorzystywania przez Użytkownika Usług niezgodnie z ich przeznaczeniem określonym w Regulaminie.
   4. Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w razie powtarzających się przypadków, o których mowa w pkt. VII.5. Regulaminu.
   5. O zamiarze rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Usługodawca poinformuje Użytkownika, wyznaczając mu 7 dniowy termin do zaniechania naruszeń lub usunięcia ich skutków. W przypadku bezskutecznego upływu powyższego terminu, Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
   6. W razie rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Usługodawca jest uprawniony do usunięcia danych Użytkownika przetwarzanych w związku z ich udostępnieniem w ramach funkcjonalności wbudowanych w Serwisie.
   7. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@autogamma.pl.
 8. Procedura zawarcia i warunki Umowy Regeneracji

  1. W celu zawarcia Umowy Regeneracji konieczne jest złożenie Zamówienia (w związku ze zleceniem i wykonaniem Usługi Przewozu, doręczeniem Przesyłki i dokonaniem weryfikacji Przesyłki na zasadach określonych w Regulaminie) lub dokonanie Rezerwacji.
  2. Uzyskanie dostępu do odpowiedniego Formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia przez Użytkownika jest możliwe poprzez stronę internetową: https://autogammapoznan.pl/wysylka/, na której udostępnione zostało interaktywne narzędzie umożliwiające podjęcie następujących czynności:
   1. W ramach zakladki numer 1, w której została określona lokalizacja świadczenia Usługi Regeneracji, tj. Poznań, dokonanie akceptacji Regulaminu oraz Polityki prywatności i plików cookies poprzez zaznaczenie odpowiedniego okina wyboru
   2. w ramach zakładki nr 2, kliknięcie przycisku „Przejdź do Formularza w celu złożenia Zamówienia”, który odsyła do odpowiedniego Formularza w zależności od wybranej lokalizacji w zakładce nr 1.
  3. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik powinien odpowiednio wypełnić Formularz, do którego zostanie odesłany po uzupełnieniu odpowiednich danych zgodnie z procedurą opisaną w pkt VIII.2 powyżej. W celu uzupełnienia Formularza należy postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi za pośrednictwem strony internetowej Przewoźnika, poprzez:
   1. dokonanie wyboru linku dla nadania Przesyłki w zależności od charakteru składanego Zamówienia, tj.:
    1. zamówienie Usługi Regeneracji;
    2. reklamacja.
   2. określenie danych dot. Przesyłki, w tym:
    1. przedmiotu Przesyłki poprzez pobranie za pośrednictwem Formularza wzoru formularzy „Lampy przednie” albo „Lampy tylne” według dokonanego wyboru, a następnie uzupełnienie ww. wzoru poprzez wskazanie m.in.:
     • danych do wysyłki;
     • nr telefonu Użytkownika (tj. nadawcy Przesyłki);
     • adres e-mail Użytkownika (tj. nadawcy Przesyłki);
     • danych rozliczeniowych koniecznych do wystawienia dokumentu księgowego za wykonaną Usługę Regeneracji;
     • Marki i Modelu pojazdu;
     • zakresu zamawianej Usługi Regeneracji poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru;
     • danych adresowych do odesłania przedmiotu Przesyłki po wykonanej Usłudze Regeneracji;
   3. wypełnienie danych Użytkownika (tj. nadawcy Przesyłki) określonych w Formularzu w zakładce pt. „Dane Nadawcy”;
   4. określenie sposobu nadania poprzez wskazanie odpowiednich informacji w zakładce pt. „Sposób Nadania”;
   5. kliknięcie przycisku „Zapisz”.
  4. W celu zamówienia Usługi Regeneracji przez złożenie Rezerwacji, należy wypełnić Formularz Rezerwacyjny poprzez:
   1. określenie terminu i zakresu (rodzaju) Usługi Regeneracji;
   2. określenie osoby, która ma wykonać Usługę Regeneracji;
   3. określenie miejsca wykonania Usługi Regeneracji;
   4. wypełnienie danych Użytkownika, w tym:
    1. imię i nazwisko (firmę);
    2. adres e-mail;
    3. numer telefonu;
   5. kliknięcie przycisku „Potwierdź i umów”.
  5. W celu złożenia Rezerwacji konieczne jest odpowiednie wypełnienie Formularza Rezerwacyjnego na zasadach określonych w pkt. VIII.4 powyżej, a ponadto: (i) dokonanie akceptacji Regulaminu oraz Polityki prywatności i plików cookies poprzez zaznaczenie odpowiednich okien wyboru, (ii) naciśnięcie przycisku „Potwierdź i umów. Dokonanie czynności, o których mowa w punkcie powyżej stanowi oświadczenie woli bezpośrednio zmierzające do zawarcia Umowy Regeneracji.
  6. W trakcie składania Zamówienia oraz modyfikacji danych zawartych w Formularzu lub Formularzu Rezerwacyjnym – do momentu naciśnięcia przycisku „Zapisz lub „Potwierdź i umów– Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu, stronie internetowej Przewoźnika lub na stronach internetowych zewnętrznych podmiotów, dostarczających interaktywne narzędzia udostępniane za pośrednictwem Serwisu.
  7. Po zweryfikowaniu złożonej Rezerwacji lub Przesyłki doręczonej do Usługodawcy lub innego podmiotu świadczącego zamówioną Usługę Regeneracji w związku ze złożeniem Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, Usługodawca lub inny podmiot świadczący Usługę Regeneracji kontaktuje się z Użytkownikiem poprzez:
   1. wysłanie do Użytkownika na podany w Formularzu lub Formularzu Rezerwacyjnym adres e-mail wiadomości z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia lub Rezerwacji do realizacji, zawierającej podsumowanie złożonego Zamówienia lub Rezerwacji (w tym miejsce, zakres i datę umówionej Usługi Regeneracji, a także wysokości Wynagrodzenia oraz danych rozliczeniowych koniecznych do wystawienia dokumentu księgowego za wykonaną Usługę Regeneracji), lub
   2. kontakt telefoniczny na podany w Formularzu lub Formularzu Rezerwacyjnym numer telefonu Użytkownika w celu podsumowania i potwierdzenia złożonego Zamówienia lub Rezerwacji (w tym miejsca, zakresu i daty umówionej Usługi Regeneracji, a także wysokości Wynagrodzenia oraz danych rozliczeniowych koniecznych do wystawienia dokumentu księgowego za wykonaną Usługę Regeneracji);
   3. przekazanie w sposób określony w lit. a) lub b) powyżej informacji o odmowie przyjęcia Zamówienia lub Rezerwacji i wykonania Usługi Regeneracji w przypadku niemożności realizacji Usługi Regeneracji w zakresie określonym w Zamówieniu lub Rezerwacji;
  8. Umowę Regeneracji traktuje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia oferty zawartej w Zamówieniu lub Rezerwacji, tj. otrzymania przez Użytkownika wiadomości, o której mowa w pkt. VIII.7.a) lub pkt. VIII.7.b) Regulaminu. Podmiot, z którym Użytkownik zawiera Umowę Regeneracji, ma jednocześnie prawo do wyznaczenia odpowiedniego terminu do potwierdzenia Umowy Regeneracji zawartej przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia albo posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zgodnie z postanowieniami art. 18 § 3 Kodeksu Cywilnego.
  9. Usługodawca (lub inny podmiot świadczący zamówioną Usługę Regeneracji) nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika błędnych danych w trakcie składania Zamówienia lub Rezerwacji.
  10. Umowa Regeneracji zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.
  11. W przypadku zamówienia przez Użytkownika Usługi Przewozu na zasadach określonych w Regulaminie oraz na warunkach określonych przez Przewoźnika, Usługodawca zobowiązuje się do poniesienia kosztów wynagrodzenia Przewoźnika za świadczenie Usługi Przewozu na rzecz Użytkownika, z zastrzeżeniem, że powyższe nie dotyczy pokrycia kosztów wynagrodzenia Przewoźnika w zakresie odesłania przedmiotu Przesyłki do Użytkownika po wykonanej Usłudze Regeneracji objętej zakresem Zamówienia, do których poniesienia będzie zobowiązany Użytkownik na zasadach określonych w pkt. VIII.14 poniżej.
  12. W ramach Umowy Regeneracji podmiot świadczący Usługę Regeneracji będzie zobowiązany do:
   1. oceny możliwości wykonania Usługi Regeneracji zgodnie z zakresem Zamówienia lub Rezerwacji;
   2. wykonania Usługi Regeneracji w miejscu i czasie określonym w Rezerwacji lub w terminie ustalonym z Użytkownikiem po doręczeniu Przesyłki w związku z dokonanym Zamówieniem, w zamian za uzgodnione Wynagrodzenie.
  13. W ramach zawartej Umowy Regeneracji w związku ze złożeniem Zamówienia lub Rezerwacji, Użytkownik zobowiązuje się do:
   1. udzielania Usługodawcy wszelkich istotnych informacji dotyczących złożonego Zamówienia lub Rezerwacji;
   2. przekazania Przesyłki Przewoźnikowi, do której powinien zostać dołączony wydrukowany formularz uzupełniony w trakcie składania Zamówienia na zasadach określonych w pkt. VIII.3 powyżej, w celu umożliwienia wykonania Usługi Przewozu, a następnie Usługi Regeneracji;
   3. przekazania w terminie i miejscu wynikających z Rezerwacji przedmiotu (tj. pojazdu, reflektora, części samochodowej, etc.), na którym może zostać wykonana Usługa Regeneracji określona w Rezerwacji;
   4. zapłaty Wynagrodzenia w przypadku wykonania Usługi Regeneracji na zasadach uzgodnionych odrębnie z podmiotem wykonującym Usługę Regeneracji, zgodnie z Regulaminem.
  14. Warunki rozliczeń pomiędzy podmiotem świadczącym Usługę Regeneracji a Użytkownikiem, wynikające z zawartej Umowy Regeneracji, są następujące:
   1. z tytułu zawartej Umowy Regeneracji podmiotowi świadczącemu Usługę Regeneracji przysługuje Wynagrodzenie w wysokości wynikającej z Cennika Usług, potwierdzonej odrębnie z Użytkownikiem na zasadach określonych w pkt. VIII.7 Regulaminu, w zależności od zakresu wykonanej Usługi Regeneracji. Do kwoty Wynagrodzenia doliczona zostanie kwota wynagrodzenia za usługę świadczoną przez Przewoźnika w zakresie przewozu przedmiotu Przesyłki po wykonanej Usłudze Regeneracji poprzez jego odebranie od podmiotu świadczącego Usługę Regeneracji, a następnie doręczenie do Użytkownika (tj. 25 zł brutto);
   2. w przypadku, gdy w wyniku dokonanego Zamówienia przeprowadzone zostało postępowanie sprawdzające, które będzie skutkować przyjęciem, że Usługa Regeneracji nie może zostać wykonana, wówczas ww. podmiotowi nie przysługuje Wynagrodzenie, zaś Użytkownik zostanie obciążony wyłącznie kwotą 25 zł brutto z tytułu konieczności pokrycia kosztów wynagrodzenia za świadczenie usługi przez Przewoźnika w związku z odesłaniem przedmiotu Przesyłki do Użytkownika za pośrednictwem Przewoźnika;
   3. w przypadku wykonania Usługi Regeneracji, podmiot, o którym mowa w lit. a) powyżej, wystawi na rzecz Użytkownika fakturę VAT w formie elektronicznej lub papierowej (w zależności od formy uzgodnionej odrębnie z Użytkownikiem) na uzgodnioną z Użytkownikiem kwotę Wynagrodzenia.
 9. Odpowiedzialność

  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym lub infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi prawidłowe korzystanie z Serwisu i Usług świadczonych drogą elektroniczną;
   2. utratę przez Użytkownika danych spowodowaną awarią urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego lub infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik lub innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących wyłącznie po stronie Usługodawcy;
   3. skutki korzystania z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub zasadami współżycia społecznego;
   4. niedostępność Serwisu spowodowaną działaniem siły wyższej, a także działaniami lub zaniechaniami Użytkownika;
   5. szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, w przypadku, gdy nastąpiło to z winy Użytkownika lub w związku z działaniami będącymi wynikiem działania złośliwego oprogramowania komputerowego bądź niezabezpieczenia go przez Użytkownika lub ze względu na naruszenie przez Użytkownika przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub Regulaminu.
 10. Konsumenci

  1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i Umowy Regeneracji zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Konsument, chcąc skorzystać z prawa do odstąpienia, może skorzystać ze wzoru znajdującego się w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2 do Regulaminu, przesyłając uzupełnione oświadczenie na adres siedziby podmiotu świadczącego Usługę Regeneracji (w przypadku odstąpienia od Umowy Regeneracji) albo na adres siedziby Usługodawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@autogamma.pl (w przypadku odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną).
  2. Jeżeli Użytkownik złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Regeneracji zanim Usługodawca (lub inny podmiot) przyjął jego ofertę poprzez przesłanie potwierdzenia przyjęcia Zamówienia lub Rezerwacji, o którym mowa w pkt. VIII.7.a) lub VIII.7.b) Regulaminu, oferta przestaje wiązać.
  3. Usługodawca informuje Użytkownika będącego Konsumentem, iż w przypadku niektórych rodzajów usług Konsument nie będzie mógł skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta. Dotyczy to w szczególności umów:
   1. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
   2. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  4. Usługodawca informuje Użytkowników będących Konsumentami o istnieniu platformy ODR, tj. narzędzia stworzonego przez ustawodawcę Unii Europejskiej celem polubownego i pozasądowego załatwienia sporów. Platforma dostępna jest pod adresem strony internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
  5. Informacje o procedurze oraz wykaz podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się pod adresem strony internetowej: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 11. Ochrona danych osobowych

  1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w ramach Serwisu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
  2. Szczegółowe informacje o: celu, sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, prawach Użytkowników przysługujących im w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz rodzajach wykorzystywanych w Serwisie plików cookies zawarte są w Polityce prywatności i plików cookies.
 12. Postępowanie reklamacyjne

  1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności dotyczące nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu Serwisu, mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy: info@autogamma.pl, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia nieprawidłowości.
  2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko reklamującego oraz opis i datę wystąpienia nieprawidłowości.
  3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej przesłania. Jeżeli Usługodawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, uważa się, że uznał reklamację.
  4. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację na adres e-mail, za pośrednictwem którego reklamujący przesłał reklamację, chyba że reklamujący zażąda innej dostępnej formy udzielenia odpowiedzi.
 13. Zmiana Regulaminu

  1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności:
   1. gdy zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie konkretnego postanowienia Regulaminu za niedozwolone;
   2. w razie zmiany rodzaju i zakresu Usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunków lub zasad świadczenia Usług;
   3. w celu realizacji obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji administracyjnej.
  2. Usługodawca poinformuje Użytkownika o zmianie Regulaminu z 14-dniowym wyprzedzeniem przed wprowadzeniem zmiany poprzez zamieszczenie informacji na stronie głównej Serwisu przez okres co najmniej 14 dni oraz poprzez wysłanie w podanym terminie wiadomości zawierającej zmieniony Regulamin na adres e-mail Użytkownika.
  3. Użytkownikowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu. W przypadku braku skorzystania z prawa do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie określonym powyżej, Użytkownik staje się związany postanowieniami zmienionego Regulaminu.
  4. Użytkownik może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, przesyłając je na adres siedziby Usługodawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@autogamma.pl.
 14. Postanowienia końcowe

  1. Wszelkie umieszczone w Serwisie nazwy handlowe, znaki towarowe oraz inne oznaczenia indywidualizujące mogą być wykorzystywane przez Użytkowników jedynie za pisemną zgodą Usługodawcy.
  2. Stosownie do art. 6 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca informuje, że korzystanie z Serwisu może wiązać się z zagrożeniami charakterystycznymi dla usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności możliwością zainstalowania szkodliwego oprogramowania przez osoby trzecie, wyłudzenia haseł lub próby innej aktywności mającej na celu przejęcie kontroli nad tożsamością Użytkownika. Jednocześnie Usługodawca informuje, że podjął wszystkie niezbędne kroki do zminimalizowania wyżej wymienionych zagrożeń.
  3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego lub nieskutecznego postanowienia wchodzą inne postanowienia, które są najbliższe celom nieważnego lub nieskutecznego postanowienia i całego Regulaminu, a zarazem są zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
  4. W przypadku ewentualnych sporów z Użytkownikami niebędących Konsumentami, związanych z Usługami świadczonymi drogą elektroniczną, sądem właściwym do ich rozpatrywania będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
  5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu Cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa w Polsce.
  6. Regulamin obowiązuje od dnia 23.03.2024.
Załącznik numer 1 -  Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Regeneracji - Auto Gamma Poznan - Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Regeneracji Dodatkowe formularze:
Formularz lampy przednie - który należy dołączyć do przesyłki
Formularz lampy tylne- który należy dołączyć do przesyłki