Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

(wersja z dnia: 27.03.2024)

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies (dalej jako: „Polityka prywatności”) ma zastosowanie do danych osobowych przetwarzanych w serwisie internetowym pod adresem strony internetowej: https://autogammapoznan.pl (dalej jako: „Serwis”), udostępnianym i zarządzanym przez spółkę Auto Gamma Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Ciepłowniczej 54, 31-547 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000915278, posiadająca nr NIP: 5130273213, REGON: 38962845800000, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł (w całości opłacony).

1.2. Polityka prywatności jest publikowana pod adresem strony internetowej: https://autogammapoznan.pl/polityka-prywatnosci-i-plikow-cookies .

1.3 „Dane osobowe” lub „Dane” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

1.4 Wszelkie pojęcia pisane wielką literą użyte w Polityce prywatności mają znaczenie określone w treści Regulaminu Serwisu udostępnionego pod adresem strony internetowej: https://autogammapoznan.pl/regulamin-serwisu/.

2. Administrator Danych Osobowych

2.1. Administratorem Danych osobowych użytkowników Serwisu (dalej jako: „Administrator”), przetwarzanych w ramach Serwisu, jest spółka Auto Gamma Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Ciepłowniczej 54, 31-547 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000915278, posiadająca nr NIP: 5130273213, REGON: 38962845800000, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł (w całości opłacony).

2.2. Z Administratorem można się skontaktować:

a) pod adresem poczty elektronicznej: rodo@autogamma.pl;

b) pod adresem siedziby wskazanym w pkt 2.1 powyżej.

2.3. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę Danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2.4. Administrator przetwarza Dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.; dalej jako: „RODO”).

3. Zakres, cele, okresy i podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych

3.1. Administrator przetwarza w ramach Serwisu następujące Dane osobowe użytkowników Serwisu:

Cel przetwarzania Danych

Zakres Danych

Podstawa prawna przetwarzania Danych

Świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu i na podstawie Regulaminu Serwisu, w tym:

 1. Usługi umożliwiającej nawiązanie kontaktu z Usługodawcą za pośrednictwem generalnego formularza kontaktowego, formularza dot. nawiązania współpracy (sieć partnerska) lub live chatu, udostępnionych za pośrednictwem Serwisu

 2. Usługi umożliwiającej rezerwację terminu i rodzaju usług za pośrednictwem Formularza Rezerwacyjnego wbudowanego w Serwisie

 3. rozpatrywania ewentualnych reklamacji dotyczących Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

 1. imię i nazwisko (w tym zawarte w nazwie (firmie) przedsiębiorcy)

 2. nr NIP i REGON przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną

 3. adres zamieszkania

 4. adres e-mail

 5. numer telefonu

 6. inne Dane zawarte w treści uzupełnionych przez Użytkowników Serwisu formularzy udostępnionych w Serwisie

 7. adres IP

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną; przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której Dane dotyczą, w tym umożliwienia dokonania Rezerwacji i analizy jej zakresu, a także weryfikacji zakresu złożonego Zamówienia)

Obsługa zapytań i zgłoszeń użytkowników Serwisu za pośrednictwem formularzy kontaktowych wbudowanych w Serwisie, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie

 1. imię i nazwisko (w tym zawarte w nazwie (firmie) przedsiębiorcy)

 2. nr NIP i REGON przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną

 3. adres e-mail

 4. numer telefonu

 5. Dane zawarte w formularzu kontaktowym

 6. adres IP

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. do udzielenia odpowiedzi na zapytania użytkowników Serwisu za pośrednictwem formularzy kontaktowych wbudowanych w Serwisie, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie)

Umożliwienie korzystania z Serwisu, w tym:

 1. wyświetlanie Serwisu,

 2. utrzymanie sesji w Serwisie,

 3. zapamiętywanie wprowadzonych informacji,

 4. zapewnienie prawidłowego działania Serwisu i jego funkcjonalności.

 1. adres IP

 2. identyfikator pliku cookie

 3. identyfikator urządzenia końcowego

 4. rodzaj urządzenia końcowego

 5. typ używanej przeglądarki internetowej

 6. data i godzina wizyty na stronach Serwisu

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora związanych z niezbędnością przetwarzania danych dla wyświetlania treści Serwisu i zapewnienia odpowiednich funkcjonalności Serwisu)

Spełnienie zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności zaś obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej

 1. imię i nazwisko (w tym zawarte w nazwie (firmie) przedsiębiorcy)

 2. nr NIP i REGON przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną

 3. adres e-mail

 4. numer telefonu

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze)

Realizowanie celów marketingowych

 1. imię i nazwisko (w tym zawarte w nazwie (firmie) przedsiębiorcy)

 2. nr NIP i REGON przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną

 3. adres e-mail

 4. numer telefonu

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora związanych z realizowaniem celów marketingowych Administratora, w tym informowania o produktach i usługach Administratora)

3.2. Podczas korzystania z Serwisu mogą być gromadzone dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do urządzenia końcowego użytkownika Serwisu, nazwa domeny, rodzaj urządzenia końcowego, przeglądarki i systemu operacyjnego, czas dostępu, zawartość plików cookies, etc.

3.3. Dane osobowe są pozyskiwane przez Administratora bezpośrednio od osób, których Dane dotyczą – w zakresie Danych użytkowników Serwisu.

3.4. Dane osobowe przetwarzane na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – są przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń powstałych w wyniku zawarcia i wykonywania Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną;

b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – są przetwarzane przez obowiązkowy okres wynikający z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego, w szczególności w zakresie obowiązku przechowywania dowodów księgowych i dokumentacji podatkowej;

c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – są przetwarzane w szczególności przez okres istnienia interesu prawnego Administratora; przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi lub przeciwko Administratorowi. Dla każdego z tych roszczeń termin przedawnienia wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

3.5. Podanie Danych osobowych użytkowników Serwisu na potrzeby korzystania z Serwisu jest dobrowolne. Brak podania Danych może jednak uniemożliwić prawidłowe korzystanie z Serwisu, w tym świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

3.6. Administrator nie podejmuje na podstawie Danych osobowych zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

4. Prawa osób, których Dane dotyczą

4.1. Osobom, których Dane osobowe są przetwarzane przysługują następujące prawa:

a) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO); cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;

b) prawo dostępu do Danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii (art. 15 RODO);

c) prawo żądania sprostowania Danych osobowych (art. 16 RODO);

d) prawo do usunięcia (w określonych sytuacjach) Danych osobowych (art. 17 RODO);

e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Danych osobowych (art. 18 RODO);

f) prawo do przenoszenia Danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora Danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możliwe jest ponadto przesłanie tych Danych innemu administratorowi danych lub zażądanie, aby Administrator przesłał te Dane do innego administratora, o ile takie przesłanie jest technicznie możliwe (art. 20 RODO);

g) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (art. 21 RODO).

4.2. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, którego dane kontaktowe zostały zawarte w pkt. 2.1. i 2.2. Polityki prywatności.

4.3. Osobie, której Dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO).

5. Odbiorcy Danych osobowych

5.1 Administrator może przekazywać Dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem Serwisu:

a)podmiotom przetwarzającym Dane na zlecenie Administratora (procesorom), w tym:

  • podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi prawne, księgowe, serwisowe, informatyczne, rozwojowe i wsparcia w zakresie Serwisu;

  • podmiotom świadczącym usługi objęte ofertą Usługodawcy, w tym podmiotom zrzeszonym w sieci partnerskiej (franczyzowej) Usługodawcy (tj. franczyzobiorcom), w zakresie Danych gromadzonych w związku z zapytaniami dot. usług i zgłoszeniami Użytkowników za pośrednictwem formularzy wbudowanych i udostępnionych w Serwisie, w szczególności LAD GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszcz, ul. BRZOZOWA, nr 6, lok. kod 85-154, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000840103, NIP 9532776183, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł – w związku z dokonywaniem Rezerwacji za pośrednictwem Serwisu i świadczeniem Usługi Regeneracji przez ww. podmiot;

  • przewoźnikom (w tym firmom kurierskim) odpowiedzialnym za dostawę produktów (reflektorów) przesłanych przez Użytkowników w związku z zamówieniem Usługi Przewozu za pośrednictwem formularza udostępnionego w Serwisie;

b) na żądanie organów publicznych zgodnie z obowiązkami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5.2. Administrator przekazuje Dane jedynie w niezbędnym zakresie w celu prawidłowego wykonania świadczonych przez Administratora (lub przez inne podmioty na zlecenie Administratora) usług i jedynie w takim zakresie, w jakim wynika to z treści umów zawartych z podmiotami wskazanymi w pkt. 5.1. lit. a) powyżej.

5.3. Dane osobowe nie są przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Administrator zastrzega jednocześnie, iż nie dotyczy to Danych w pełni zanonimizowanych, które będą zbierane przez platformy Facebook i Google oraz gromadzone na ich serwerach znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Dane te jednak nie umożliwią identyfikacji konkretnego użytkownika Serwisu.

6. Pliki cookies

6.1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Administrator wykorzystuje pliki cookies m.in. po to, by dostosować Serwis do potrzeb użytkowników Serwisu.

6.2. Pliki cookies wykorzystywane są m.in. w celach tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

6.3. Serwis korzysta z dwóch rodzajów plików cookies: sesyjnych oraz stałych. Pliki cookies sesyjne mają charakter tymczasowy i pozostają na urządzeniu użytkownika Serwisu aż do momentu zamknięcia strony internetowej lub wyłączenia programu do przeglądania stron internetowych. Pliki cookies stałe są przechowywane na urządzeniu użytkownika Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies bądź do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Ponadto w ramach stron internetowych Serwisu wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:

a) pliki cookies „niezbędne”, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach stron Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony Serwisu, pliki cookies, które służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;

b) pliki cookies „wydajnościowe”, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron Serwisu;

c) pliki cookies „funkcjonalne”, które umożliwiają zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień strony Serwisu i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, etc.;

d) pliki cookies „reklamowe”, które umożliwiają dostarczanie użytkownikom Serwisu treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

6.4. W Serwisie wykorzystywane są pliki cookies tworzone przez osoby trzecie (tj. w zakresie usług, z których korzysta Administrator):

a) Google – Administrator wykorzystuje w Serwisie usługę Google Analytics świadczoną przez Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland; dalej jako: „Google”) do celów analizy ruchu użytkowników (tj. użycia witryny) na stronach internetowych Serwisu. Usługa korzysta z plików tekstowych przechowywanych na urządzeniach końcowych użytkowników Serwisu. Administrator wykorzystuje je w szczególności do celów statystycznych, aby sprawdzić jak często odwiedzane są poszczególne strony internetowe Serwisu. Dane z tych plików wykorzystywane są również do optymalizacji i rozwoju Serwisu. Ponadto Administrator wykorzystuje usługi: Google Tag Manager, Google AdSense, Google AdWords, świadczone przez Google. Wykorzystywane pliki cookies w Serwisie: _ga*, _GRECAPTCHA. Więcej informacji na temat sposobu korzystania przez Google z danych użytkownika oraz na temat ww. plików cookies można znaleźć pod poniższym adresem strony internetowej:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245https://policies.google.com/technologies/cookies;

b) Booksy – w Serwisie wykorzystywane są następujące pliki cookies: sc_at, cg_uuid, ar_debug, _s, _ttp, _hjSession_*, _hjAbsoluteSessionInProgress, _hjIncludedInSessionSample_*, _hjFirstSeen, _cq_duid, _hjSessionUser_*, X-AB, _cq_suid. Więcej informacji o zasadach ww. plików cookies można znaleźć na stronie:

https://booksy.com/biz/pl-pl/polityka-prywatnosci#polityka-prywatnosci;

c) Smartsup – w Serwisie wykorzystywane są następujące pliki cookies: ssupp.vid, _ss.enableSounds. Więcej informacji o zasadach ww. plików cookies można znaleźć na stronie: https://help.smartsupp.com/how-do-we-process-cookies?kb_language=pl_PL;

d) Facebook - w Serwisie wykorzystywane są następujące pliki cookies: _fbp
Więcej informacji o zasadach plików cookies można znaleźć na stronie: https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/;

e) Instagram - więcej informacji o zasadach plików cookies można znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/help/instagram/1896641480634370;

f) YouTube - w Serwisie wykorzystywane są następujące pliki cookies:PREF, VISITOR_INFO1_LIVE,VISITOR_PRIVACY_METADATA,YSC,yt-remote-device-id, yt-remote-connected-devices więcej informacji o zasadach plików cookies można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl;

6.5 Z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci analizy, optymalizacji i utrzymania sprawnego świadczenia usług oraz do tych celów Serwis wykorzystuje opcję śledzenia poprzez korzystanie z narzędzia Piksel Meta, którą zapewnia platforma mediów społecznościowych Facebook obsługiwana i udostępniana przez Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (dalej jako: „Facebook“). Dalsze informacje na temat zbierania i wykorzystywania danych przez Facebook oraz praw i możliwości użytkownika w zakresie ochrony prywatności można znaleźć w polityce ochrony danych portalu Facebook dostępnej pod poniższym adresem strony internetowej: https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0. Konkretne informacje i szczegóły dotyczące funkcji Piksel Meta i sposobu jej działania są dostępne w sekcji pomocy portalu pod poniższym adresem strony internetowej: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142.

6.6 Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym danego użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat:

a) przeglądarka Internet Explorer;

b) przeglądarka Microsoft EDGE;

c) przeglądarka Mozilla Firefox;

d) przeglądarka Chrome;

e) przeglądarka Safari;

f) przeglądarka Opera.

6.7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze stron Serwisu.